HẠT VÀ KHUÔN GIAO NGÀY 24/4

April 24, 2023

Ảnh tải container cập nhật không thường xuyên

 

Thùng rỗng:

trường hợp công ty mới nhất về HẠT VÀ KHUÔN GIAO NGÀY 24/4  0

 

 

Tải container:

trường hợp công ty mới nhất về HẠT VÀ KHUÔN GIAO NGÀY 24/4  1

 

 

thùng chứa đầy đủ:

trường hợp công ty mới nhất về HẠT VÀ KHUÔN GIAO NGÀY 24/4  2

 

 

Container 40feet:

trường hợp công ty mới nhất về HẠT VÀ KHUÔN GIAO NGÀY 24/4  3